Pszichológia Doktori Iskola

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

English

Fokozatszerzésre vonatkozó információk

Régi képzésben résztvevő (2016 szeptembere előtt beiratkozott) hallgatók számára

Eljárás indítására vonatkozó információk és a doktori szigorlat tárgyai

Doktori szigorlattal (2016 szeptembere előtt beiratkozott hallgatók számára) és házi védéssel kapcsolatos információk (mindkét - régi és új - képzésben résztvevő hallgatók számára)

2016 szeptemberében vagy azt követően beiratkozott hallgatók számára

Doktori fokozatszerzés

  • A doktori értekezés benyújtásának feltétele az abszolutórium megszerzése.
  • A doktori értekezést benyújtás előtt házi védésre kell bocsátani, melynek célja a a disszertáció és a tézispontok javítása. A vita után az értekezés még módosítható.
  • A házi védésről jegyzőkönyv készül.
  • Az értekezésben a saját eredményeket közlő publikációkat tézispontokhoz kell rendelni.
  • A doktori értekezés bírálókhoz küldésének feltétele, hogy a tézispontokhoz rendelt (megjelent vagy közlésre elfogadott) publikációk eleget tegyenek a doktori iskola részletes publikációs követelményrendszerének.
  • A bírálókhoz kiküldött értekezés utólag nem módosítható.
  • A disszertáció benyújátásának a komplex vizsgától számított 3 éven belül meg kell történnie (különös méltánylást érdemlő esetben 4 éven belül); bővebb információt a Minőségbiztosítás tartalmaz.

A fokozatszerzés és a PhD értekezés opponensekhez történő kiküldésének feltétele

Legalább 3 lektorált, a tézispontokhoz kapcsolt (megjelent vagy közlésre elfogadott) tudományos közlemény,

  • amelyekből legalább 2 Scimago Q1-Q2 rangsorolású folyóirat-közlemény vagy a szűkebb szakterület elismert fórumaként számon tartott, alábbi helyeken publikált cikk: az LREC, az Association of Computational Linguistics konferencia-kiadványai (ACL, NAACL, EACL), az International Society for Magnetic Resonance in Medicine, az Association for Computing Machinery és az Institute of Electrical and Electronics Engineers folyóiratai és konferenciakiadványai,
  • amelyekből legalább 1-nek a jelölt első szerzője.

A tudományos közleményekből legalább 2 idegen nyelvű, és legalább 2 a jelölt új, önálló eredményeit részletesen és replikálható módon bemutató publikáció. Konferencia vagy egyéb absztrakt nem minősül tudományos közleménynek.

A feltételek formális teljesítése nem garantálja a doktori eljárás sikeres befejezését. A döntéshozatalnál a Pszichológia Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács és a hivatalos opponensek külön-külön érdemben megvizsgálják az új tudományos eredmények publikálásának szintjét, továbbá a jelölt hozzájárulását a publikált eredményekhez.

A doktori fokozatszerzés idegen nyelvi kötelezettségének teljesítése

A doktori fokozatszerzés idegen nyelvi kötelezettségének teljesítése: A jelölt rendelkezzen a BME DHSZ 17.§ (3) bek. a) pontja szerinti legalább B2 szintű komplex államilag elismert angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal.

Értekezés benyújtása

Benyújtandó dokumentumok listája

Kiegészítő információ

Fokozatszerzéssel kapcsolatos további kérdés esetén a Dékáni Hivatal munkatársai tudnak segítséget nyújtani: Lénártné Kelemen Sarolta, K ép. 1. em. 90., (+36-1) 463-3754, lenartne.sarolta@ttdh.bme.hu

Útmutató a doktori értekezéshez doktori hallgatók és bírálók számára

Forgatókönyv doktori védés lebonyolításához