Pszichológia Doktori Iskola

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

English

Régi képzésben résztvevő (2016 szeptembere előtt beiratkozott) hallgatók számára: Eljárás indítására vonatkozó információk és a doktori szigorlat tárgyai

Doktori szigorlattal (2016 szeptembere előtt beiratkozott hallgatók számára) és házi védéssel kapcsolatos információk (mindkét - régi és új - képzésben résztvevő hallgatók számára)

 

Fokozatszerzésre vonatkozó információk

a 2016 szeptemberében vagy azt követően beiratkozott hallgatók számára

- A fokozatszerzés
- A fokozatszerzés és a PhD értekezés opponensekhez történő kiküldésének feltétele
- Nyelvi követelmények
- Értekezés benyújtása
- Útmutató az értekezéshez és forgatókönyv a védés lebonyolításához

 

Doktori fokozatszerzés

- A doktori értekezés benyújtásának feltétele az abszolutórium megszerzése.
- A doktori értekezést benyújtás előtt házi védésre kell bocsátani, melynek célja a a disszertáció és a tézispontok javítása. A vita után az értekezés még módosítható.
- A házi védésről jegyzőkönyv készül.
- Az értekezésben a saját eredményeket közlő publikációkat tézispontokhoz kell rendelni.
- A doktori értekezés bírálókhoz küldésének feltétele, hogy a tézispontokhoz rendelt (megjelent vagy közlésre elfogadott) publikációk eleget tegyenek a doktori iskola részletes publikációs követelményrendszerének.
- A bírálókhoz kiküldött értekezés utólag nem módosítható.
- A disszertáció benyújátásának a komplex vizsgától számított 3 éven belül meg kell történnie (különös méltánylást érdemlő esetben 4 éven belül); bővebb információt a Minőségbiztosítás tartalmaz.

A fokozatszerzés és a PhD értekezés opponensekhez történő kiküldésének feltétele

legalább 3 lektorált, a tézispontokhoz kapcsolt (megjelent vagy közlésre elfogadott) tudományos közlemény,
- amelyekből legalább 2 Scimago Q1-Q2 rangsorolású folyóirat-közlemény vagy a szűkebb szakterület elismert fórumaként számon tartott, alábbi helyeken publikált cikk: az LREC, az Association of Computational Linguistics konferencia-kiadványai (ACL, NAACL, EACL), az International Society for Magnetic Resonance in Medicine, az Association for Computing Machinery és az Institute of Electrical and Electronics Engineers folyóiratai és konferenciakiadványai,
- amelyekből legalább 1-nek a jelölt első szerzője.
A tudományos közleményekből legalább 2 idegen nyelvű, és legalább 2 a jelölt új, önálló eredményeit részletesen és replikálható módon bemutató publikáció. Konferencia vagy egyéb absztrakt nem minősül tudományos közleménynek.

A feltételek formális teljesítése nem garantálja a doktori eljárás sikeres befejezését. A döntéshozatalnál a Pszichológia Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács és a hivatalos opponensek külön-külön érdemben megvizsgálják az új tudományos eredmények publikálásának szintjét, továbbá a jelölt hozzájárulását a publikált eredményekhez.

A doktori fokozatszerzés idegen nyelvi kötelezettségének teljesítése

A jelölt rendelkezzen angol nyelvvizsgával, valamint egy második idegen nyelv ismeretét igazoló államilag elismert alapfokú, C típusú nyelvvizsgával, vagy ezzel egyenértékű dokumentummal, vagy idegen nyelven folytatott tanulmányokat igazoló dokumentumokkal.

Értekezés benyújtása

Benyújtandó dokumentumok listája

Kiegészítő információ

Fokozatszerzéssel kapcsolatos további kérdés esetén a Dékáni Hivatal munkatársai tudnak segítséget nyújtani: Lénártné Kelemen Sarolta, K ép. 1. em. 18., 463 3754, lenartne.sarolta@ttdh.bme.hu

Útmutató a doktori értekezéshez doktori hallgatók és bírálók számára

Forgatókönyv doktori védés lebonyolításához