Pszichológia Doktori Iskola

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Fokozatszerzéssel kapcsolatos tudnivalók

 

 

- Publikációs követelmények
- A doktori eljárás indítása
- A doktori szigorlat tárgyai
- Értekezés benyújtása
- Forgatókönyv a doktori védés lebonyolításához
- Letölthető dokumetumok

PUBLIKÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK:

PhD fokozat megszerzésének publikációs követelményei - a Pszichológia Doktori Tanács kiegészítése a BME DSZ követelményrendszeréhez:

A feltételek formális teljesítése nem garantálja sem az eljárás elindítását, sem pedig annak sikeres befejezését. A döntéshozatalnál a Pszichológia Doktori Tanács és a hivatalos opponensek külön-külön érdemben megvizsgálják az új tudományos eredmények publikálásának szintjét, továbbá a jelölt hozzájárulását a publikált eredményekhez.

Publikációs követelmények eljárás indításánál:
Legalább 4 tudományos közlemény, melyből legalább 2 megjelent (vagy közlésre elfogadott) lektorált folyóiratcikk, ebből legalább 1 „Web of Science” adatbázisban szereplő folyóiratban megjelent közlemény (a továbbiakban: WoS folyóirat-közlemény).
A PhD értekezés opponensekhez történő kiküldésének feltétele:
Legalább 4, a tézispontokhoz kapcsolt (megjelent vagy közlésre elfogadott) tudományos közlemény, ezen belül legalább 3 lektorált folyóirat-közlemény, legalább 2 WoS folyóriatközlemény vagy LREC konferencia-kiadvány, valamint legalább 1 „kiemelt publikáció”, melynek a jelölt első szerzője.
„Kiemelt publikáció” az a folyóirat-közlemény, amely olyan kiadványban jelent meg (nyert elfogadást), mely impakt faktorral rendelkezik, vagy pedig a szűkebb szakterület elismert fórumaként számon tartott alábbi publikációs helyek körébe tartozik:
Advances in Cognitive Psychology; Applied Neuropsychology; Brain and Mind; Cognitive Linguistics; Cognitive Neuropsychiatry; European Journal of Philosophy; First Language; Language Learning and Development; Philosophy and Phenomenological Research
Valamint:
az Association of Computational Linguistics konferencia-kiadványai (ACL, NAACL, EACL); az Association for Computing Machinery konferencia- kiadványai; az Institute of Electrical and Electronics Engineers konferencia-kiadványai

Nem tekinthető folyóirat-közleménynek konferencia kiadványban megjelent egyéb közlemény.

A doktori fokozatszerzés idegen nyelvi kötelezettségének teljesítése:
A jelölt rendelkezzen a BME DHSZ 17.§ (3) bek. a) pontja szerinti angol nyelvvizsgával, valamint egy második idegen nyelv ismeretét igazoló államilag elismert alapfokú, C típusú nyelvvizsgával, vagy ezzel egyenértékű dokumentummal, vagy idegen nyelven folytatott tanulmányokat igazoló dokumentumokkal.

A fokozatszerzési követelményeket a Pszichológia Doktori Tanács évente felülvizsgálja, és szükség szerint módosítja.
A fokozatszerzési követelményeket a Pszichológia HBDT 2011. május 9-én fogadta el, a BME EHBDT 2011. szeptember 30-án fogadta el, és 2011. szeptember 30-án lépett érvénybe.

Átmeneti rendelkezések:
A 2010. szeptember 1. előtt beiratkozott hallgatók esetén a doktorjelölt választása szerint kell alkalmazni a Pszichológia Doktori Tanács korábbi (2008) vagy a jelenlegi (2011) követelményeit.A DOKTORI ELJÁRÁS INDÍTÁSA:

Fokozatszerzési eljárás indításához a következő dokumentumokat kell leadni (az eredeti dokumentumok bemutatása mellett):

2 példányban leadandó:

 • Egyetemi oklevél másolata Be kell mutatni az eredeti dokumentumot (kétszintű képzés esetén elég az MSc), a behozott másolatot a dékáni hivatal ügyintézője hitelesíti. Külföldön szerzett oklevél esetén szükség van hiteles fordításra is.        

 • Nyelvismeretet igazoló dokumentumok, igazolások másolata Be kell mutatni az eredeti dokumentumot is, a behozott másolatot a dékáni hivatal ügyintézője hitelesíti. Külföldön szerzett dokumentum esetén szükség van hiteles fordításra is.

 • Jelentkezési lap kitöltve, aláírva:

  Jelentkezési lap (pszichológia (kognitív tudomány témakörben))

1 példányban leadandó:

 • Témavázlat (szerepelhet rajta a témavezető és a szakmailag illetékes oktatási szervezeti egység vezetőjének javaslata)

 • Tudományos munkásságot igazoló dokumentumok (közlemények jegyzéke és különlenyomatai) 

 • Részletes tudományos önéletrajz

 • Eljárási díj befizetését igazoló szelvény vagy átutalási igazolás 
  (az eljárási díj megegyezik a benyújtáskor érvényben lévő jogszabályban megszabott kötelező legkisebb munkabér egy havi összegével, ez jelenleg 149 000 HUF
  Az eljárási díj befizethető átutalással a 10032000-01425279-00000000 számlaszámra a következő közleménnyel: PhD eljárás, 14686-331, kód: 809, a pályázó neve vagy csekken, ami a TTK Dékáni Hivatalában szerezhető be.

A publikációkat fel kell vinni az MTMT publikációs adattárba.

Aki még soha nem járt ebben az adatbázisban, a belépéshez segítséget a mycite@omikk.bme.hu címen kérhet.

A PhD eljárást indítóknak elektronikusan beadandó (a doktori ügyintézőnek):

 • jelentkezési lap - (vezeteknev_keresztnev_jelentkezesi_lap.pdf)

 • témavázlat – (vezeteknev_keresztnev_temavazlat.pdf)

 • önéletrajz- (vezeteknev_keresztnev_CV.pdf)

 • publikációs lista – (vezeteknev_keresztnev_publikacios_lista.pdf)

 • egyetemi oklevél – (vezeteknev_keresztnev_MSc_oklevel.pdf)

 • angol nyelvvizsgáról oklevél – (vezeteknev_keresztnev_angol_oklevel.pdf)

 • választott nyelvvizsgáról oklevél – (vezeteknev_keresztnev_......._oklevel.pdf)

 • tudományos közlemények (cikkek) - (vezeteknev_keresztnev_cikk.pdf  egy fájlban legyen az összes, indításhoz szükséges közlemény)

 

A DOKTORI SZIGORLAT TÁRGYAI:

A szigorlati főtárgyak közül a szigorlati bizottság jelöl ki egyet a hallgató számára a melléktárgyak közül pedig a hallgató választ egy szűkebb kutatási területéhez kapcsolódó elméleti és egy módszertani tudást áttekintő gyakorlati tételt.

Főtárgyak:

Pszicholingvisztika
Érzékelés és észlelés
Memória és tanulás
Kognitív fejlődés
Neuropszichológia
A kognitív folyamatok idegtudományi alapjai
Az ember-számítógép interakció pszichológiai modelljei
A foglalkozási rehabilitáció pszichológiai alapjai
Magas kockázatú szocio-technikai rendszerek sajátosságai
Team-munka mentális modelljeinek mérési technikája
Pszichológiai alkalmasság, kiválasztás
Munkahelyi pszichés jóllét
Pszichológia szerepe a szervezeti hatékonyságban
Teljesítményértékelés pszichológiai aspektusai

Választható melléktárgyak:

Kognitív pszichológia Kognitív idegtudomány Alkalmazott pszichológia
SZŰKEBB KUTATÁSI TERÜLETHEZ KAPCSOLÓDÓ TUDÁS
Nyelvelsajátítás Alak és tárgylátás Individuális különbségek az ember-számítógép interakcióban
Morfológiai feldolgozás Multiszenzoros integráció A team megosztott mentális modelljének hatása a team-teljesítményére
Mondatfeldolgozás Perceptuális fejlődés Támogató technológiák fejlesztésének pszichológiai alapjai
A nyelvi fejlődés zavarai Perceptuális tanulás Magas kockázatú munkakörnyezetben dolgozó teamek pszichológiai jellemzői
Nyelv és agy Az amnéziák neuropszichológiája Munkahelyi társas kapcsolatok
Fogalmi fejlődés és reprezentáció Perceptuális kategorizáció és döntéshozatal A szervezeti beilleszkedés sajátosságai és következményei, munkahelyi karriertervezés
Pragmatika Kognitív folyamatok eltérései neuropszichiátriai zavarokban A biztonság emberi meghatározói szocio-technikai rendszerekben
Nyelvfilozófia A frontális kéreg kognitív idegtudományi modelljei  
A nyelv és a nemnyelvi megismerő folyamatok A figyelem szerepe az észlelésben  
Numerikus megismerés Az alvás neurokognitív vonatkozásai  
  Hallási jelenet elemzés és emlékezet  
MÓDSZERTANI TUDÁS
Korpusz alapú gyermeknyelvi kutatások Pszichofizikai módszerek Pszichofiziológiai módszerek az ember-számítógép interakció vizsgálatában
A reakcióidő mérése a pszicholingvisztikában Humán elektrofiziológiai módszerek A team mentális modell módszertani kérdései és technikái
On-line mérések a pszicholingvisztikában Neuropszichológiai módszerek A foglalkozási rehabilitáció módszerei
Off-line mérések a pszicholingvisztikában Agyi funkcionális képalkotó módszerek  

 

ÉRTEKEZÉS BENYÚJTÁSA:

- 4 példány PhD értekezés (1 bekötött példányban és 3 fűzött munkapéldányban)
- 4 példány a nyilatkozatokból (egymás alá helyezve a 3 nyilatkozat):
a doktori értekezésbe bekötve egy oldalra, egymás alá helyezve a 3 aláírt nyilatkozat vagy külön egy A4-es lapon, egymás alá helyezve a 3 aláírt nyilatkozat
Nyilatkozatok letölthetőek itt szerkeszthető (.doc) és PDF formátumban is.

A PhD dolgozat beadásakor szükséges nyomtatott mellékletek:

 • 4 pld. angol nyelvű tézisfüzet
 • 4 pld. magyar nyelvű tézisfüzet
 • 4 pld. angol nyelvű összefoglaló, 1 oldal terjedelemben (Summary)
 • 4 pld. magyar nyelvű összefoglaló, 1 oldal terjedelemben
 • 4 pld. angol nyelvű kivonat, 8-10 soros (Abstract)
 • 4 pld. házi védés jegyzőkönyve a jelenléti ívvel és a bírálatokkal együtt (1-1 db eredeti, 3-3 db másolat)
 • 2 pld. társszerzői lemondó nyilatkozat (a témavezető és a külföldi társszerzők kivételével) - Pszichológia

Elektronikus formában (PDF) is beadandó (emailben vagy pendrive-on):

 •  PhD értekezés (vezeteknev_disszertacio.pdf vagy vezeteknev_dissertation.pdf)
 • angol nyelvű tézisfüzet (vezeteknev_thesis.pdf)
 • magyar nyelvű tézisfüzet (vezeteknev_tezisfuzet.pdf)
 • 1 oldal terjedelmű angol nyelvű összefoglaló (vezeteknev_summary.pdf)
 • 1 oldal terjedelmű magyar nyelvű összefoglaló (vezeteknev_osszefoglalo.pdf)
 • 8-10 soros angol nyelvű kivonat (vezeteknev_abstract.pdf)
 • házi védés jegyzőkönyve a jelenléti ívvel és a bírálatokkal együtt (vezeteknev_hazi_vedes_jkv.pdf) - kérjük, hogy egy fájlban legyen a jegyzőkönyv, a bírálat  és a jelenléti ív
 • a 3 nyilatkozat egymás alá helyezve (ha nincs bekötve a dolgozatba) (vezeteknev_nyilatkozatok.pdf)
 • társszerzői lemondó nyilatkozatok (vezeteknev_tasszerzoi_lemondo_nyilatkozatok.pdf)

További információ: Gyulai Tünde (463-1912, doktori@ttdh.bme.hu)

 

FORGATÓKÖNYV A DOKTORI VÉDÉS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ:

1. A bíráló bizottság elnöke
- Üdvözli a megjelenteket és bemutatja a Bizottság tagjait.
- Felkéri a bizottság titkárát, hogy ismertesse a jelölt tudományos életrajzát.
- Felkéri a jelöltet doktori értekezésének és új tudományos eredményeinek ismertetésére, szabad előadásban (25 perc).
2. A jelölt ismerteti értekezését, kiemelve új tudományos eredményeit.
3. Az elnök egyenként felkéri a bírálókat, hogy ismertessék az értekezésrıl írásban is leadott véleményüket.
4. A bírálók ismertetik véleményüket.
5. Az elnök felkéri a jelöltet válaszadásra.
6. A jelölt válaszol a bírálatban elhangzottakra.
7. Az elnök felkéri a bíráló bizottság tagjait, valamint a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket a doktori értekezésre vonatkozóan.
8. A jelölt az elhangzó kérdésekre közvetlenül azok felvetése után válaszol.
9. Az elnök minden válasz után felteszi a kérdést, hogy a válasz kielégítı volt-e. Nemleges viszontválasz esetén lehetőséget ad a vitára, melyet szükség esetén berekeszt.
10. A kérdések és a válaszok elhangzása után az elnök felkéri a bíráló bizottság tagjait, valamint a jelenlévőket, hogy ha kívánnak, szóljanak hozzá. A jelölt az elhangzó hozzászólásokra (ha szükséges) közvetlenül azok felvetése után válaszol.
11. Amennyiben valamely bíráló nem tagja bizottságnak, úgy az elnök nyilvánosan megkérdezi, hogy támogatja-e a fokozat odaítélését. A bíráló igen-nem választ ad a kérdésre.
12. Az elnök lezárja a vitát és elrendeli a bíráló bizottság zárt ülését.
13. A zárt ülésen az elnök vitát nyit, majd a bizottság titkos szavazással, 0-1-2-3 pontozással értékeli az értekezést és a benne foglalt új tudományos eredményeket, valamint javaslatot tesz a doktori fokozat odaítélésére (amihez az elérhető pontszám legalább 66 %-a szükséges) vagy elutasítására. A bizottság írásban elkészíti indokolt javaslatát az SZDT részére.
14. Az elnök újra megnyitja a nyilvános ülést, az eredményt kihirdeti és indokolja.
15. Az elnök az ülést bezárja.

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

Jelentkezési lap doktori eljárás indításához

Nyilatkozatok értekezés benyújtásához

Társszerzői lemondó nyilatkozat értekezés benyújtásához

Útmutató a doktori értekezéshez doktori hallgatók és bírálók számára