Pszichológia Doktori Iskola

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

 

Felhívás doktori képzésben való részvételre

2019-2020. tanév

(A teljes fehívás PDF formátumban letölthető.)

JELENTKEZÉS A SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSRE

Jelentkezési határidő:
2019. május 31.

A jelentkezés feltételei:
- Sikeres záróvizsgával befejezett egyetemi tanulmányokat tanúsító, legalább jó (4) minősítésű egyetemi oklevél (az oklevél minősítését a megszerzéstől számított 2 évig kell figyelembe venni)
- Angol nyelvű, legalább B2 szintű komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy vele egyenértékű más bizonyítvány.
- A szakmai terület átfogó ismerete
- Kezdeti igazolt tudományos szakmai eredmény (pl. TDK dolgozat, publikáció)

Felvételre jelentkezni a jelentkezési lap és mellékletei, valamint a felvételi eljárási díj befizetésének igazolásával lehet.

Benyújtandó anyag:
jelentkezési lap (a fogadó tanszék nyilatkozatával)

Mellékletek:
- egyetemi oklevél (egyetemi tanulmányaikat a tárgyévben befejezők esetében leckekönyv) hiteles másolata (vagy az eredeti bemutatása és másolata)
- nyelvvizsga bizonyítvány hiteles másolata (vagy az eredeti bemutatása és másolata)
- szakmai életrajz
- publikációs jegyzék
- rövid kutatási terv
- TDK, OTDK díjak másolata
- munkaviszonyban állóknak a munkahelyi vezető igazolása
(a pályázó jelentkezésének támogatása, felvétel esetén a foglalkozások látogatásához
szükséges munkaidő kedvezmény biztosítása)
- a választott témakörben a szakterület két elismert képviselőjének írásos ajánlása
(amennyiben a pályázónak volt tudományos tevékenysége)
- a felvételi eljárási díj befizetésének igazolása

A felvételi (szóbeli beszélgetés) ideje és helye: 2019. június 14., BME T épület 515.

A felvételi eljárás térítési díja: 8000 Ft
Az eljárási díj befizethető átutalással a 10032000-01425279-00000000 számlaszámra a következő közleménnyel: 14519-331, kód: 803, a pályázó neve

A Jelentkezési lap letölthető a honlapról.

A jelentkezési anyag beadásának helye:
TTK Dékáni Hivatal
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. épület I. em. 18.
http://www.ttk.bme.hu/

 

Kutatási témák a 2019-2020. tanévre :

Témavezető

Kutatási téma

Babarczy Anna
BME Kognitív Tudományi Tanszék

Kísérleti pragmatika

Nyelvi fejlődés és a pragmatikai tudás kialakulása

Benedek András
BME Műszaki Pedagógia Tanszék

Az IKT eszközökre épülő tanulási környezet pszichológiai tényezői különös tekintettel az atipikus tanulásra

Gaál Zsófia Anna
MTA TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichofiziológiai Intézet

A kreativitás pszichofiziológiája

A menopauza hormonális változásainak hatása a kognitív funkciókra

Demeter Gyula
BME Kognitív Tudományi Tanszék

Agysérült betegek kontroll, emlékezeti és nyelvi funkcióinak vizsgálata

A prospektív emlékezeti teljesítményt befolyásoló tényezők

Hámornik Balázs
BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

Együttműködést támogató információtechnológiai megoldások használhatóságának és felhasználói élményének vizsgálata ergonómiai, munkapszichológiai és kognitív pszichológiai alapokon

Honbolygó Ferenc
MTA AKK

A zenei tréning transzferhatásainak vizsgálata

Multimodális interakciók az ortográfiai tanulásban

Horváth János
MTA TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichofiziológiai Intézet

A cselekvés hatása az észlelésre

Hercegfi Károly
BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

Emberi különbözőségek az ember-számítógép interakcióban

Pszichofiziológiai módszerek az ember-számítógép interakció vizsgálatában

Keresztes Attila
MTA TTK Agyi Képalkotó Központ

A humán emlékezet teljes élethosszon át tartó neurokognitív változásainak vizsgálata

Kéri Szabolcs
BME Kognitív Tudományi Tanszék

Asszociatív tanulási folyamatok neuropszichiátriai betegségekben

A percepció eltérései neuropszichiátriai betegségekben: kapcsolat a molekuláris biológiai mechanizmusokkal

Kis Anna
MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Kutatóintézet

Érzelem-feldolgozás vizsgálata kutyák esetében viselkedéses és kognitív idegtudományi módszerekkel

Kun Ágota
BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

Jóllét, stressz és pozitív pszichológia a munkahelyen

Lukács Ágnes
BME Kognitív Tudományi Tanszék

Végrehajtófunkciók tipikus és atipikus nyelvelsajátításban

A nyelvi fejlődés zavarai

Statisztikai tanulás és nyelvelsajátítás

Molnár György
BME Műszaki Pedagógia Tanszék

Korszerű mobil IKT eszközökkel támogatott, valamint virtuális és kiterjesztett tanulási környezetek pedagógiai, pszichológiai és élettani hatásai

A digitális kultúra szerepe a digitális generációk körében, elektronikus és felhőalapú tanítási-tanulástámogatási, tartalomfejlesztési módszerek és lehetőségek ergonómiai, pedagógiai és pszichológiai és élményalapú aspektusai (kitekintéssel a kiemelt figyelmet és bánásmódot igénylőkre)

Németh Dezső
ELTE PPK Pszichológiai Intézet

Az implicit tanulás neurokognitív háttere

Implicit tanulás fejlődése

Nyelvi megértés és emlékezeti folyamatok

Németh Kornél
BME Kognitív Tudományi Tanszék

Veleszületett prosopagnosia - viselkedéses és elektrofiziológiai vizsgálatok

Magasabb-szintű vizuális feldolgozási folyamatok vizsgálata neurotipikus és specifikus tanulási zavarral élő személyeknél

Pajkossy Péter
BME Kognitív Tudományi Tanszék

Figyelmi és emlékezeti folyamatok pupillometriás vizsgálata

Racsmány Mihály
BME Kognitív Tudományi Tanszék

Az epizodikus emlékezés kísérleti vizsgálata

Memóriazavarok pszichiátriai betegségekben

Simor Péter
ELTE PPK Pszichológiai Intézet

Alvás és információfeldolgozás

A REM fázis heterogenitása

Topál József
MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Kutatóintézet

A kutya, mint az autizmus társas-kognitív sajátosságainak modellje

A családi kutyák lehetséges tünethordozó szerepének vizsgálata

Vidnyánszky Zoltán
MTA TTK Agyi Képalkotó Központ
BME Kognitív Tudományi Tanszék

Agyi funkcionális konnektivitás vizsgálata fMRI módszerekkel

A vizuális plaszticitás vizsgálata amblyopiában (Bankó Évával közösen)

Az ember-gép kapcsolat szemmozgás-követő méréseken alapuló bioinspirált modellezése (Szirányi Tamással közösen)

A figyelem és munkamemória agyi folyamatainak vizsgálata

Weiss Béla
MTA TTK Agyi Képalkotó Központ

Az aktív látás agyi folyamatainak vizsgálata

Winkler István
MTA TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet

Hallási jelenet elemzés és emlékezet

Magasabb-szintű hallási és emlékezeti folyamatok újszülöttekben

A korai nyelvfejlődés neuro-kognitív előrejelzői

Statisztikai tanulás a hallási modalitásban

Zimmer Márta
BME Kognitív Tudományi Tanszék

Az emberi arcok tipikus és atipikus feldolgozása – a viselkedéses és idegi háttér feltérképezése

 


FELVÉTELI BESZÉLGETÉS, ÉRTÉKELÉS

A beszélgetés részleteiről levélben értesítjük a jelentkezőket. A felvételi beszélgetésen a Felvételi Bizottság meggyőződik a jelölt átfogó szakmai ismereteiről, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi tudományos jellegű tevékenységéről, nyelvismeretéről.
A Doktori Tanács a Felvételi Bizottság javaslata, és az ösztöndíj-keretszám ismeretében dönt a felvételről. A jelentkezőket a Doktori Tanács jóváhagyását követően, várhatóan július közepéig írásban értesíti a Kar dékánja a döntésről.

A PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA KIEGÉSZÍTÉSE AZ EGYETEM DOKTORI SZABALYZATÁHOZ

Tanulmányi eredmény alapján szerezhető pontok

Az utolsó két befejezett tanév összesített átlaga alapján
3.5 – 4.0: 10 pont
4.01 – 4.7: 15 pont
4.71 - 5.0: 20 pont

max. 25 pont

Amennyiben a jelölt több mint két évvel a jelentkezés előtt szerezte a diplomáját, vagy olyan intézmény hallgatója (volt), amelynek oktatási rendje nem illeszkedik a BME rendjéhez, a Bizottság az 1. szempontra adható max. 25 pontot a a 3. és 4. szempontra osztja ki.

Nyelvismeret alapján szerezhető pontok

Angol nyelvű, legalább C típusú középfokú nyelvvizsga felvételi követelmény. Ezen kívül a választott téma kutatásához szükséges második idegen nyelv is elfogadható.
Két középfokú nyelvvizsga (egyik angol): 5 pont
Angol felsőfokú nyelvvizsga: 5 pont
Felsőfokú és egy középfokú nyelvvizsga (egyik angol): 10 pont

max. 10 pont

Szakmai- tudományos teljesítmény alapján szerezhető pontok

TDK munka, publikáció, kutatási, tanszéki tevékenység. (Országos TDK I-III. helyzés 15 pont; egyetemi TDK helyezés 5-10 pont. TDK helyezéssel szerezhető maximális pontszám 15 pont.)

max. 25 pont

Szakmai felkészültség, tájékozottság alapján szerezhető pontok

A felvételi beszélgetés kiindulópontja egy helyben elolvasott angol nyelvű szakcikk.

max. 30 pont

A Bizottságnak további 15 pont áll rendelkezésére, hogy értékelje a 3. vagy 4. pontban kiemelkedő teljesítményt. (Itt figyelembe vehető(k) az ajánló levél(ek).)

max. 15 pont

A felvételhez legalább 60 pont elérése szükséges.
Záróvizsgával még nem rendelező, utolsó éves egyetemi hallgató, sikeres felvételi vizsga esetén felvételt nyer az egyetemi oklevél bemutatásáig. A felvétel feltétele a legalább jó minősítésű egyetemi oklevél.

 

A doktori iskola vezetője: Dr. Kéri Szabolcs egyetemi tanár

A doktori képzést szervező tanszék:
Kognitív Tudományi TanszéK
T épület V. em. 506.
1111 Budapest, Egry J. u. 1.
www.cogsci.bme.hu

tanszéki ügyintéző: Gardality Hajnalka, telefon: 463-1072
oktatási felelős: Dr. Lukács Ágnes, egyetemi tanár, alukacs@cogsci.bme.hu

Felvételi és tanulmányi ügyintézés:
TTK Dékáni Hivatal, Vida Mária
vidamari@ttdh.bme.hu, telefon: 463-1919
1111 Budapest, XI. Műegyetem rkp. 3. K. épület I. em. 18.
http://www.ttk.bme.hu/

Fogadási idő: a hivatal nyitvatartási idejében

A jelentkezés határideje: 2019. május 31.

A felvételi (szóbeli beszélgetés) ideje és helye: 2019. június 14., BME T épület 515.

További információ:
http://www.ttk.bme.hu
email: vidamari@ttdh.bme.hu, telefon: 463-1919

 

A szervezett doktori képzés:

A szervezett doktori képzés a doktori (PhD) fokozat eléréséhez szükséges tudásszint (ismeretanyag)
és tudományos kutatói gyakorlat megszerzését segíti elő. A szervezett képzésben részt vevő doktorandusz a képzés idejére az egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll.
A Pszichológia Doktori Iskolában levelező képzés nem indul, a hallgatók csak nappali tagozatos képzésben vehetnek részt. A képzés formája lehet magyar állami ösztöndíjas vagy önköltséges. A felvett doktorandusz hallgatók állami ösztöndíjban részesülhetnek, az állami doktorandusz ösztöndíj kereteket az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács osztja el az egyes karok doktori iskolái között.
Amennyiben a hallgató nem kap állami ösztöndíjat, képzése önköltséges képzésnek minősül. Ez a besorolás független attól, hogy a jelölt esetleg más forrásból szerez ösztöndíjat, illetve a hallgató munkaviszonyt létesít más céggel.
A doktori képzések önköltségének összegét a Kari Tanács állapítja meg. Amennyiben a doktori képzés során végzett kutatómunka – együttműködési megállapodás alapján – más intézettel együttműködve történik, a Kari Tanács az együttműködő intézetben felhasznált erőforrások igénybevételével arányosan az önköltség mértékét az általánosan meghatározott önköltség értékéhez képest csökkentheti. A jelenleg érvényben lévő rendelkezések szerint a képzés önköltségének mértéke 200.000 Ft/félév, valamint az önköltség 20 %-ra mérséklődik a Kari Tanács határozatában elfogadott együttműködő kutatóhelyek esetében.