Pszichológia Doktori Iskola

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

 

A BME Természettudományi Kar meghirdeti a jelentkezést a 2017/2018. tanévben a Pszichológia Doktori Iskola doktori (PhD) képzésében való részvételre
A Magyar Akkreditációs Bizottság 2004/5/X. sz. határozata értelmében végleges akkreditációt, 2009/7/XIII/2/268. sz. határozata értelmében újra akkreditációt elnyert doktori iskola
5. Bölcsészettudományok tudományterületen
5.5. Pszichológiai tudományok tudományágban
történő doktori (PhD) fokozat megszerzéséhez nyújt felkészítést.

A doktori iskola célja olyan szakemberek képzése, kutatásainak irányítása, akik e tudományterületen képesek saját, új tudományos eredményeket létrehozni, a meglévőket továbbfejleszteni.

A doktori iskola vezetője: Dr. Izsó Lajos egyetemi tanár (izsolajos@erg.bme.hu)
A doktori képzést szervező tanszék: Kognitív Tudományi Tanszék (T épület V. em. 506. 1111 Budapest, Egry J. u. 1.)
cogsci.bme.hu
Tanszéki ügyintéző: Torma Antalné (463-1072, tanna@cogsci.bme.hu)
Oktatási felelős: Dr. Lukács Ágnes egyetemi docens (alukacs@cogsci.bme.hu)
Felvételi és tanulmányi ügyintézés: TTK Dékáni Hivatal, Vida Mária (463-1919, vidamari@ttdh.bme.hu)
1111 Budapest, XI. Műegyetem rkp. 3. K. épület I. em. 18. (http://www.ttk.bme.hu/)

A szervezett doktori képzés:

A szervezett doktori képzés a doktori (PhD) fokozat eléréséhez szükséges tudásszint (ismeretanyag)és tudományos kutatói gyakorlat megszerzését segíti elő. A szervezett képzésben részt vevő doktorandusz a képzés idejére az egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll. A Pszichológia Doktori Iskolában levelező képzés nem indul, a hallgatók csak nappali tagozatos képzésben vehetnek részt. A képzés formája lehet magyar állami ösztöndíjas vagy önköltséges. A felvett doktorandusz hallgatók állami ösztöndíjban részesülhetnek, az állami doktorandusz ösztöndíj kereteket az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács osztja el az egyes karok doktori iskolái között. Amennyiben a hallgató nem kap állami ösztöndíjat, képzése önköltséges képzésnek minősül. Ez a besorolás független attól, hogy a jelölt esetleg más forrásból szerez ösztöndíjat, illetve a hallgató munkaviszonyt létesít más céggel. A doktori képzések önköltségének összegét a Kari Tanács állapítja meg. Amennyiben a doktori képzés során végzett kutatómunka – együttműködési megállapodás alapján – más intézettel együttműködve történik, a Kari Tanács az együttműködő intézetben felhasznált erőforrások igénybevételével arányosan az önköltség mértékét az általánosan meghatározott önköltség értékéhez képest csökkentheti. A jelenleg érvényben lévő rendelkezések szerint a képzés önköltségének mértéke 200.000 Ft/félév, valamint az önköltség 20 %-ra mérséklődik a Kari Tanács
határozatában elfogadott együttműködő kutatóhelyek esetében.

A felvételi lap eljárási díja
8000 Ft
Az eljárási díj befizethető átutalással
a 10032000-01425279-00000000 számlaszámra a következő közleménnyel: 14519-331, kód: 803, a pályázó neve
A jelentkezési anyag beadásának helye
TTK Dékáni Hivatal
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. épület I. em. 18.
http://www.ttk.bme.hu/
Jelentkezési lap
Jelentkezési lap letöltése
A jelentkezés határideje
2017. május 31.
Fogadási idő
a hivatal nyitvatartási idejében
További információ
http://www.ttk.bme.hu/
email: vidamari@ttdh.bme.hu, telefon: 463-1919

 

Jelentkezés a szervezett doktori képzésre

A jelentkezés feltételei:
- Sikeres záróvizsgával befejezett egyetemi tanulmányokat tanúsító, legalább jó (4) minősítésű egyetemi oklevél
(az oklevél minősítését a megszerzéstől számított 2 évig kell figyelembe venni)
- Angol nyelvű, legalább B2 szintű komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy vele egyenértékű más bizonyítvány.
- A szakmai terület átfogó ismerete
- Kezdeti igazolt tudományos szakmai eredmény (pl. TDK dolgozat, publikáció)

Felvételre jelentkezni a jelentkezési lap és mellékletei, valamint a felvételi eljárási díj befizetését igazoló szelvény beadásával lehet.

Benyújtandó anyag:
- jelentkezési lap (a fogadó tanszék nyilatkozatával)
Mellékletek:
- egyetemi oklevél (egyetemi tanulmányaikat a tárgyévben befejezők esetében leckekönyv)
hiteles másolata (vagy az eredeti bemutatása és másolata)
- nyelvvizsga bizonyítvány hiteles másolata (vagy az eredeti bemutatása és másolata)
- szakmai életrajz
- publikációs jegyzék
- rövid kutatási terv
- TDK, OTDK díjak másolata
- munkaviszonyban állóknak a munkahelyi vezető igazolása
(a pályázó jelentkezésének támogatása, felvétel esetén a foglalkozások látogatásához
szükséges munkaidő kedvezmény biztosítása)
- a választott témakörben a szakterület két elismert képviselőjének írásos ajánlása
(amennyiben a pályázónak volt tudományos tevékenysége)
- a felvételi eljárási díj befizetésének igazolása *

Felvételi beszélgetés, értékelés:
A felvételi beszélgetés időpontja, helye: 2017. június 15. Helye: BME T épület 515.
A beszélgetés részleteiről levélben értesítjük a jelentkezőket. A felvételi beszélgetésen a Felvételi Bizottság meggyőződik a jelölt átfogó szakmai ismereteiről, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi tudományos jellegű tevékenységéről, nyelvismeretéről.
A Doktori Tanács a Felvételi Bizottság javaslata, és az ösztöndíj-keretszám ismeretében dönt a felvételről. A jelentkezőket a Doktori Tanács jóváhagyását követően, várhatóan július közepéig írásban értesíti a Kar dékánja a döntésről.

A Pszichológia Doktori Iskola kiegészítése az egyetem Doktori Szabályzatához

A DSZ 13 § 5. pontjában előírt pontozási rendszerhez a doktori iskola a következő kiegészítéseket teszi:

1. Tanulmányi eredmény alapján szerezhető pontok
Az utolsó két befejezett tanév összesített átlaga alapján
3.5 – 4.0: 10 pont
4.01 – 4.7: 20 pont
4.71 - 5.0: 25 pont
max. 25 pont

Amennyiben a jelölt több mint két évvel a jelentkezés előtt szerezte a diplomáját, vagy olyan intézmény hallgatója (volt), amelynek oktatási rendje nem illeszkedik a BME rendjéhez, a Bizottság az 1. szempontra adható max. 25 pontot a a 3. és 4. szempontra osztja ki.

2. Nyelvismeret alapján szerezhető pontok
Angol nyelvű, legalább C típusú középfokú nyelvvizsga felvételi követelmény. Ezen kívül a választott téma kutatásához szükséges második idegen nyelv is elfogadható.
Két középfokú nyelvvizsga (egyik angol): 5 pont
Angol felsőfokú nyelvvizsga: 5 pont
Felsőfokú és egy középfokú nyelvvizsga (egyik angol): 10 pont
max. 10 pont

3. Szakmai- tudományos teljesítmény alapján szerezhető pontok
TDK munka, publikáció, kutatási, tanszéki tevékenység. (Országos TDK I-III. helyzés 15 pont; egyetemi TDK helyezés 5-10 pont. TDK helyezéssel szerezhető maximális pontszám 15 pont.)
max. 25 pont

4. Szakmai felkészültség, tájékozottság alapján szerezhető pontok.
A felvételi beszélgetés kiindulópontja egy helyben elolvasott angol nyelvű szakcikk.
max. 30 pont

5. A Bizottságnak további 10 pont áll rendelkezésére, hogy értékelje a 3. vagy 4. pontban kiemelkedő teljesítményt. (Itt figyelembe vehető(k) az ajánló levél(ek).)
max. 10 pont

 

A felvételhez legalább 60 pont elérése szükséges.
Záróvizsgával még nem rendelező, utolsó éves egyetemi hallgató, sikeres felvételi vizsga esetén felvételt nyer az egyetemi oklevél bemutatásáig. A felvétel feltétele a legalább jó minősítésű egyetemi oklevél.