Pszichológia Doktori Iskola

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

English

Felhívás doktori képzésre

BME Pszichológia Doktori Iskola, 2022/2023-as tanév

- A doktori képzést szervező hivatalok, felelős személyek
- Jelentkezés menete, benyújtandó dokumentumok
- A felvétel követelményei és feltételei
- Felvételi beszélgetés és értékelés
- Fontos tudnivalók a képzésről

 

A doktori képzést szervező hivatalok, felelős személyek

A doktori iskola vezetője: Dr. Lukács Ágnes, egyetemi tanár, lukacs.agnes@ttk.bme.hu
Titkárság: BME Természettudományi Kar Dékáni Hivatala, Vida Mária (PhD hallgatók), vidamari@ttdh.bme.hu; Lénártné Kelemen Sarolta (PhD eljárások), lenartne.sarolta@ttdh.bme.hu
Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K ép. I. em. 18.
Telefon: 463-1919; 463-2786
A doktori képzést szervező tanszék: Kognitív Tudományi TanszéK, T épület V. em. 506., 1111 Budapest, Egry J. u. 1., www.cogsci.bme.hu
Oktatási felelősök: Szőllősi Ágnes, szollosi.agnes@ttk.bme.hu; Müller Csaba (technikai kérdések esetén), muller.csaba@ttk.bme.hu

Jelentkezés

A jelentkezéseket elektronikusan kell benyújtani a TTK honlapján keresztül: http://www.ttk.bme.hu/user
A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók itt találhatók: http://www.ttk.bme.hu/PhD-jelentkezes

A felvételi eljárás díja: 8.000 Ft
Az eljárási díj átutalással fizethető be a 10032000-01425279-00000000 számlaszámra a következő közleménnyel: HN00103119/980000, PhD felvételi díj, a pályázó neve
Jelentkezési időszak: 2022. május 31-ig

A felvételi vizsga időpontja és helye: 2022. június 10. (péntek), aktuális járványhelyzettől függően személyesen jelenléti vagy online formában. Az eljárás részleteiről a jelentkezőket a jelentkezési határidő után emailben értesítjük. 
A felvételi döntés időpontja: 2022. július

A jelentkezés előtt a hallgatónak kutatási témájáról egy témavezetővel egyeztetnie kell.

A pályázás során az alábbi dokumetumokat kell benyújtani:

jelentkezési lap

témavezetői nyilatkozat (a témavezető aláírása lehet képként beszúrt scannelt/fotózott változat is; kérjük, a nyilatkozatot a Doktori Iskola vezetőjének küldjék el az lukacs.agnes@ttk.bme.hu címre)

Mellékletek:
- egyetemi oklevél (egyetemi tanulmányaikat a tárgyévben befejezők esetében leckekönyv)
hiteles másolata (vagy az eredeti bemutatása és másolata); záróvizsgával még nem rendelkező, utolsó éves hallgató sikeres felvételi vizsga esetén feltételes felvételt nyer a záróvizsgát igazoló okmány bemutatásáig (ennek határideje a záróvizsga dátumát követő 15. nap)
- nyelvvizsga bizonyítvány hiteles másolata (vagy az eredeti bemutatása és másolata)
- szakmai életrajz
- publikációs jegyzék
- rövid kutatási terv
- TDK, OTDK díjak másolata (ha van)
- munkaviszonyban állóknak a munkahelyi vezető igazolása
(a pályázó jelentkezésének támogatása, felvétel esetén a foglalkozások látogatásához
szükséges munkaidő kedvezmény biztosítása)
- a választott témakörben a szakterület elismert képviselőjének írásos ajánlása
(amennyiben a pályázónak volt tudományos tevékenysége)
- a felvételi eljárási díj befizetésének igazolása
- nyilatkozat (adatkezelés)

A felvétel követelményei és feltételei

- Sikeres záróvizsgával befejezett egyetemi tanulmányokat tanúsító, legalább jó (4) minősítésű egyetemi oklevél
(az oklevél minősítését a megszerzéstől számított 2 évig kell figyelembe venni)
- Angol nyelvű, legalább középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy vele egyenértékű más bizonyítvány.
- A szakmai terület átfogó ismerete

Doktori képzési programok, témák: A 2022/23-as tanévre meghirdetett témák elérhetők.

Felvételi beszélgetés és értékelés

A beszélgetés részleteiről levélben értesítjük a jelentkezőket. A felvételi beszélgetésen a Felvételi Bizottság meggyőződik a jelölt átfogó szakmai ismereteiről, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi tudományos jellegű tevékenységéről, nyelvismeretéről. A Doktori Tanács a Felvételi Bizottság javaslata, és az ösztöndíj-keretszám ismeretében dönt a felvételről. A jelentkezőket a Doktori Tanács jóváhagyását követően, várhatóan július közepéig írásban értesíti a Kar dékánja a döntésről.

A Pszichológia Doktori Iskola kiegészítése az egyetem doktori szabályzatához

1. Tanulmányi eredmény alapján szerezhető pontok (Az utolsó két befejezett tanév összesített átlaga alapján), max. 20 pont
3.5 – 4.0: 10 pont; 4.01 – 4.7: 15 pont; 4.71 - 5.0: 20 pont
Amennyiben a jelölt több, mint két évvel a jelentkezés előtt szerezte a diplomáját, vagy olyan intézmény hallgatója (volt), amelynek oktatási rendje nem illeszkedik a BME rendjéhez, a Bizottság az 1. szempontra adható maximum pontot a a 3. és 4. szempontra osztja ki.

2. Nyelvismeret, max. 10 pont
Angol nyelvű, legalább C típusú középfokú nyelvvizsga felvételi követelmény. Ezen kívül a választott téma kutatásához szükséges második idegen nyelv is elfogadható.
Két középfokú nyelvvizsga (egyik angol): 5 pont
Angol felsőfokú nyelvvizsga: 5 pont
Felsőfokú és egy középfokú nyelvvizsga (egyik angol): 10 pont

3. Szakmai-tudományos tevékenység, max. 25 pont
TDK munka, publikáció, kutatási, tanszéki tevékenység. (Országos TDK I-III. helyzés 15 pont; egyetemi TDK helyezés 5-10 pont. TDK helyezéssel szerezhető maximális pontszám 15 pont.)

4. Szakmai felkészültség, tájékozottság a felvételi beszélgetés alapján, max. 30 pont

5. A Bizottságnak 15 további pont áll rendelkezésére, hogy értékelje a 3. vagy 4. pontban kiemelkedő teljesítményt. Itt is figyelembe vehető(k) az ajánlólevél(ek).

A felvételhez legalább 60 pont elérése szükséges. Záróvizsgával még nem rendelező, utolsó éves egyetemi hallgató, sikeres felvételi vizsga esetén felvételt nyer az egyetemi oklevél bemutatásáig. A felvétel feltétele a legalább jó minősítésű egyetemi oklevél.

Fontos tudnivalók a képzésről

- A szervezett doktori képzés a doktori (PhD) fokozat eléréséhez szükséges tudásszint (ismeretanyag) és tudományos kutatói gyakorlat megszerzését segíti elő.
- A doktorandusz a képzés idejére az egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll.
- A hallgatók csak nappali tagozatos képzésben vehetnek részt.
- A képzés formája lehet magyar állami ösztöndíjas vagy önköltséges. Az állami doktorandusz ösztöndíj kereteket az Egyetemi Doktori Tanács osztja el az egyes karok Doktori Iskolái között. A felvett doktorandusz hallgatók állami ösztöndíjban részesülhetnek a kapott keret erejéig.
- A doktori képzések önköltségének összegét a Kari Tanács állapítja meg. Amennyiben a doktori képzés során végzett kutatómunka – együttműködési megállapodás alapján – más intézettel együttműködve történik, a Kari Tanács az együttműködő intézetben felhasznált erőforrások igénybevételével arányosan az önköltség mértékét az általánosan meghatározott önköltség értékéhez képest csökkentheti. A jelenleg érvényben lévő rendelkezések szerint a képzés önköltségének mértéke 200.000 Ft/félév, valamint az önköltség 20 %-ra mérséklődik a Kari Tanács határozatában elfogadott együttműködő kutatóhelyek esetében.