Pszichológia Doktori Iskola

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Pályázati felhívás doktori képzésben való részvételre (2016-17-es tanév)

 

A doktori képzést szervező tanszék
Felvételi és tanulmányi ügyintézés
A szervezett doktori képzés
Jelentkezés a szervezett doktori képzésre
A Pszichológia Doktori Iskola kiegészítése az egyetem doktori szabályzatához

 

A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola doktori (PhD) képzésében való részvételre
A Magyar Akkreditációs Bizottság 2004/5/X. sz. határozata értelmében végleges akkreditációt, 2009/7/XIII/2/268. sz. határozata értelmében újra akkreditációt elnyert doktori iskola
5. Bölcsészettudományok tudományterületen
5.5. Pszichológiai tudományok tudományágban
történő doktori (PhD) fokozat megszerzéséhez nyújt felkészítést.
A doktori iskola célja olyan szakemberek képzése, kutatásainak irányítása, akik e tudományterületen képesek saját, új tudományos eredményeket létrehozni, a meglévőket továbbfejleszteni.
A Doktori Iskola vezetője: Dr. Izsó Lajos, egyetemi tanár, izsolajos@erg.bme.hu

Jelentkezési lap és csekk beszerzése, valamint a pályázati anyag beadásának helye: TTK Dékáni Hivatal, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. épület I. em. 18. [jelentkezési lap innen letölthető] Az eljárási díj befizethető átutalással a 10032000-01425279-00000000 számlaszámra a következő közleménnyel: 14519-331, kód: 803, a pályázó neve
Fogadási idő: A hivatal nyitvatartási idejében
A pályázat beadásának határideje: 2016. május 31.
A felvételi eljárás díja: 8.000 Ft
A felvételi beszélgetés időpontja és helye: 2016. június 15., BME T épület 515
További információ: http://www.ttk.bme.hu, email: vidamari@ttdh.bme.hu, telefon: 463-1919

 

A doktori képzést szervező tanszék:

Kognitív Tudományi Tanszék
T épület, V. emelet, 506., 1111-Budapest Egry József u. 1., www.cogsci.bme.hu
Tanszéki ügyintéző: Torma Antalné, tel.: 463-1072, tanna@cogsci.bme.hu
Oktatási felelős: Lukács Ágnes, tanszékvezető egyetemi docens, alukacs@cogsci.bme.hu

Felvételi és tanulmányi ügyintézés:

TTK Dékáni Hivatal, http://www.ttk.bme.hu/
Vida Mária, vidamari@ttdh.bme.hu, tel.: 463-1919, 1111-Budapest Műegyetem rkp. 3. K épület I. em. 18.

A szervezett doktori képzés:

Az alábbi adatok a 2016 előtt beiratkozott hallgatók képzésére vonatkoznak.
A 2016 után beiratkozott hallgatók képzésének adatait hamarosan feltöltjük.

A szervezett doktori képzés a doktori (PhD) fokozat eléréséhez szükséges tudásszint (ismeretanyag) és tudományos kutatói gyakorlat megszerzését segíti elő. A doktori képzés időtartama (3 akadémiai év) alatt 6 szemeszter munkamennyiséget (180 kredit) kell teljesíteni. A szervezett képzésben résztvevő doktorandusz a képzés ideje alatt hallgatói jogviszonyban áll az Egyetemmel. A képzés formája nappali tagozatos lehet.

Az állami ösztöndíjas képzésre felvett hallgatókat teljes naptári évre állami ösztöndíj illeti meg (jelenleg 100.000 Ft/hó).
Az önköltséges képzésben résztvevő hallgatók önköltséget fizetnek. A tanulmányaikat a 2015-2016. tanévben megkezdő hallgatók számára 200.000 Ft/félév a költségtérítés összege az első tanévben. Amennyiben a doktori iskola hallgatója nem a BME-n végzi a doktori képzéssel kapcsolatos kutatómunkáját, az önköltség összege 40 000 Ft./félév. Indokolt esetben a kar dékánja mérsékelheti a fizetendő önköltség összegét.
(A továbbiakban a költségtérítés az előző tanévben megállapított díjnak legfeljebb a KSH által az előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex mértékével növelt összege lehet.)

Jelentkezés a szervezett doktori képzésre:

A jelentkezés feltételei:
- Sikeres záróvizsgával befejezett egyetemi tanulmányokat tanúsító, legalább jó (4) minősítésű egyetemi oklevél
(az oklevél minősítését a megszerzéstől számított 2 évig kell figyelembe venni)
- Angol nyelvű, legalább középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy vele egyenértékű más bizonyítvány.
- A szakmai terület átfogó ismerete
- Kezdeti igazolt tudományos szakmai eredmény (pl. TDK dolgozat, publikáció)
Felvételre jelentkezni a jelentkezési lap és mellékletei, valamint a felvételi eljárási díj befizetését igazoló szelvény beadásával lehet.

Benyújtandó anyag:
Jelentkezési lap (a fogadó tanszék nyilatkozatával) - jelentkezési lap letöltése
Mellékletek:
- egyetemi oklevél (egyetemi tanulmányaikat a tárgyévben befejezők esetében leckekönyv) hiteles másolata (vagy az eredeti bemutatása és másolata)
- nyelvvizsga bizonyítvány hiteles másolata (vagy az eredeti bemutatása és másolata)
- szakmai életrajz
- publikációs jegyzék
- rövid kutatási terv
- TDK, OTDK díjak másolata
- munkaviszonyban állóknak a munkahelyi vezető igazolása (a pályázó jelentkezésének támogatása, felvétel esetén a foglalkozások látogatásához szükséges munkaidő kedvezmény biztosítása)
- a választott témakörben a szakterület két elismert képviselőjének írásos ajánlása (amennyiben a pályázónak volt tudományos tevékenysége)
- a felvételi eljárási díj befizetését igazoló szelvény

Felvételi beszélgetés, értékelés:
A felvételi beszélgetés időpontja: 2016. június 15., helye: BME T épület 515.
A beszélgetés részleteiről levélben értesítjük a jelentkezőket. A felvételi beszélgetésen a Felvételi Bizottság meggyőződik a jelölt átfogó szakmai ismereteiről, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi tudományos jellegű tevékenységéről, nyelvismeretéről. A Doktori Tanács a Felvételi Bizottság javaslata, és az ösztöndíj-keretszám ismeretében dönt a felvételről. A jelentkezőket a Doktori Tanács jóváhagyását követően, várhatóan július közepéig írásban értesíti a Kar dékánja a döntésről.

A Pszichológia Doktori Iskola kiegészítése az egyetem doktori szabályzatához:

A DSZ 13 § 5. pontjában előírt pontozási rendszerhez a doktori iskola a következő kiegészítéseket teszi:

1.) Tanulmányi eredmény alapján szerezhető pontok
Az utolsó két befejezett tanév összesített átlaga alapján:
3.5 – 4.0: 10 pont
4.01 – 4.7: 20 pont
4.71 - 5.0: 25 pont
max. 25 pont
Amennyiben a jelölt több mint két évvel a jelentkezés előtt szerezte a diplomáját, vagy olyan intézmény hallgatója (volt), amelynek oktatási rendje nem illeszkedik a BME rendjéhez, a Bizottság az 1. szempontra adható max. 25 pontot a a 3. és 4. szempontra osztja ki.
2.) Nyelvismeret alapján szerezhető pontok
Angol nyelvű, legalább C típusú középfokú nyelvvizsga felvételi követelmény. Ezen kívül a választott téma kutatásához szükséges második idegen nyelv is elfogadható.
Két középfokú nyelvvizsga (egyik angol): 5 pont
Angol felsőfokú nyelvvizsga: 5 pont
Felsőfokú és egy középfokú nyelvvizsga (egyik angol): 10 pont
max. 10 pont
3.) Szakmai- tudományos teljesítmény alapján szerezhető pontok
TDK munka, publikáció, kutatási, tanszéki tevékenység. (Országos TDK I-III. helyzés 15 pont; egyetemi TDK helyezés 5-10 pont. TDK helyezéssel szerezhető maximális pontszám 15 pont.)
max. 25 pont
4.) Szakmai felkészültség, tájékozottság alapján szerezhető pontok
A felvételi beszélgetés kiindulópontja egy helyben elolvasott angol nyelvű szakcikk.
max. 30 pont
5.) A Bizottságnak további 10 pont áll rendelkezésére, hogy értékelje a 3. vagy 4. pontban kiemelkedő teljesítményt. Itt figyelembe vehető(k) az ajánló levél(ek).
max. 10 pont
A felvételhez legalább 60 pont elérése szükséges.
Záróvizsgával még nem rendelező, utolsó éves egyetemi hallgató, sikeres felvételi vizsga esetén felvételt nyer az egyetemi oklevél bemutatásáig. A felvétel feltétele a legalább jó minősítésű egyetemi oklevél.