Kognitív Tudományi Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Számítógépes és Kognitív Idegtudomány MSc - órarend 2023/24 tavaszi félév

Az órarendben a tanszékünk által tartott kurzusokra kattintva lehet csatlakozni a Teams csoportokhoz. A tárgyleírások a TTK honlapján találhatóak.

A Kognitív MSc diplomamunka Teams csoport ezen a linken érhető el

Első évfolyam

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08:00
09:00
10:00 Bevezetés az R programozásba [BMETE47MC41]
E305AB
11:00
12:00 Alvás a kognitív idegtudományban [BMETE47MC46]
E404
Megismerés és érzelem [BMETE47MC26]
KF87
Kognitív pszichológia laboratóriumi gyakorlat [BMETE47MC27]
E402
13:00
14:00 Neurobiológia 2. [BMETE47MC23]
E405
Ismeretelmélet [BMEGT41M410]
E201
Alkalmazott kognitív pszichológia [BMETE47MC45]
E401
Evolúciós pszichológia [BMETE47MC07]
E405
15:00
16:00 Statisztikai tanulás az idegrendszerben [BMETE47MC39]
E404
Neuropszichológia [BMETE47MC37]
T601/2
Bayesiánus modellezés MC [BMETE91MC26]
H601
17:00

Mintatanterv

Számítógépes és kognitív idegtudomány Msc tanterve az órákhoz tartozó tárgykódokkal ezen a linken érhető el

Fontos dátumok

Az alábbi határidőkre kell figyelni annak, aki diplomázni szeretne ebben a félévben:

 • Az etikai kérelem beadásának határideje: 2024. március 18. (hétfő) éjfél
 • A feladatkiírás leadásának határideje: 2024. április 12. (péntek) 14:00
 • A diplomamunka leadásának határideje: 2024. május 21. 16:00
 • A záróvizsga dátuma: 2024. június 17.

Részletes tudnivalók szakdolgozattal és záróvizsgával kapcsolatban

A szakdolgozattal és záróvizsgával kapcsolatos legfrissebb dokumentumok minden félévben ezen a linken érhetőek el, ami tartalmazza a következőket: feladatkiírás, etikai kérelem, sablon diplomamunka formai követelményeivel, diplomamunka bírálati szempontok és záróvizsgatételek.

A diplomamunka elkészítésére két félév áll rendelkezésre

A diplomamunka készítésének első féléve

Az első lépés a szakdolgozat felé Diplomamunka előkészítés kurzus. A diplomamunka előkészítés tárgy a diplomamunka elkészítésének első feladatait foglalja magában, ami önálló kutatómunkát jelent egy témavezető segítségével. Első dolguk, hogy válasszanak egy témavezetőt. A témavezetés az alábbi felállásokban valósulhat meg:

 • Belső témavezető (BME TTK-n alkalmazott oktató, kutató, vagy PhD diák)
 • Külső témavezető (nem BME TTK-n alkalmazott oktató, kutató, vagy PhD diák). Ebben az esetben a Tanszék rendel egy belső témavezetőt a munkához
 • Belső témavezető és egy külső konzulens (ipari szakember)

A témavezető segítségével dolgozzanak ki egy témát, és 2023. szeptember 22-ig-ig írják be a Teamsen található táblázatba a témavezető nevét, munkahelyét és a diplomamunka témáját. A témát elég egyetlen mondatban összefoglalni. Amennyiben külső témavezetőt választottak, a belső témavezető személyéről értesíteni fogjuk Önöket.

A diplomamunka előkészítés tárgy pontos követelményeit a témavezető határozza meg. Általánosságban akkor tekintjük elvégzettnek a tárgyat, ha a félév végére már látszik, hogy a következő félévben sikeresen el fog készülni a diplomamunka. A kurzusra a témavezető ad jegyet.

Amennyiben a hallgató már ebben a félévben el akarja kezdeni az adatgyűjtést, az etikai engedélyről egyeztetés után a belső témavezető gondoskodik

A diplomamunka készítésének második (utolsó) féléve

A mesterszak befejezéséhez fel kell venniük egy 10 kredites Kutatószeminárium és egy 20 kredites Diplomamunka-készítés nevű tárgyat. Az utóbbit csak az veheti fel, aki már sikeresen teljesítette a Diplomamunka előkészítés nevű kurzust.

A Kutatószeminárium és a Diplomamunkakészítés kurzus is a szakdolgozatukhoz kapcsolódik. Mindkét tárgyat a témavezetőjük fogja értékelni.

A Kutatószeminárium kurzust akkor tekintjük teljesítettnek, ha megtörtént az adatfelvétel, vagy elméleti dolgozat esetén az irodalom feldolgozása, de a témavezető(k) belátására van bízva a döntés.
A Diplomamunka-készítés című tárgyra az kaphat elégtelentől különböző osztályzatot, aki a szorgalmi időszak utolsó napjáig eljuttatja a belső témavezetőjének a dolgozat közel végleges változatát. A témavezető értékeli a hallgató félévi munkáját, eldöntve azt is, hogy a bemutatott dolgozat megfelel-e a fenti feltételnek. Akinek ez nem sikerül, az nem teljesítette a tárgyat, és újra fel kell vennie.

Feladatkiírás és etikai engedély

Ezen a linken találnak egy feladatkiírás nevű dokumentumot, ezt kérem, töltsék ki, írassák alá a témavezetővel, és adják le a tanszéki irodában (T506) a fenti határidőig, hogy a tanszékvezető aláírhassa. Az aláírt dokumentumot majd csatolni kell a bekötött szakdolgozathoz. Ez egyben a plágiumnyilatkozat is.

A feladatkiírás leadásához előbb etikai engedély szükséges. Aki olyan kutatásba kapcsolódott be a szakdolgozatírás keretében, amely a témavezető által már elindított kutatást foglal magában, annak nem kell új etikai engedélyt kérnie, hanem elég a témavezető által engedélyeztetett kutatás etikai engedélyének másolatát csatolnia a dolgozatához. Akik viszont új, korábban nem engedélyezett kutatást végeznek, azoknak engedélyeztetniük kell a kutatásukat.

Ehhez ki kell tölteni az etikai engedélykérő formanyomtatványt (ezen a linken elérhető). A kitöltött engedélykérőket a témavezetővel át kell nézetni, és ha a témavezető jóváhagyja, akkor el kell küldeni emailben Demeter Gyulának (demeter.gyula@ttk.bme.hu) a fenti határidőig.

Ha valaki az előző félévben már elkezdte a diplomamunkáját, és nem változott a téma, nem kell új etikai engedélyt kérnie. A feladatkiírást viszont újra le kell adni, a tavalyi etikai engedély számával.

Diplomamunka

Ezen a linken van egy leírás a diplomamunka formai követelményiről, és egy fájl a bírálat szempontjaival. A diplomamunkából egy bekötött példányt kell majd leadni Müller Csabának a tanszéki irodában (T506), és el kell neki küldeni elektronikusan is (muller.csaba@ttk.bme.hu) a fenti határidőig.

Témavezető megnevezésének szabályai a diplomamunkán

 • A témavezető(k) neve témavezetőként szerepel a diplomamunka címoldalán
 • Az esetleges konzulens neve és affiliációja konzulensként szerepel a diplomamunka címoldalán

Záróvizsga

A záróvizsga feltétele a végleges diplomamunka leadása a megadott határidőre. A határidőt szigorúan betartjuk. Aki nem adja le a szakdolgozatát a megadott időpontig, nem záróvizsgázhat ebben a félévben.

A záróvizsga két részből áll. Egyrészt egy 10 perces előadást tartanak a diplomamunkájukból, amit 5 perc kérdés-válasz követ. Az előadás nyelve lehet magyar vagy angol. Legyen az előadáshoz prezentáció. Az előadás tudományos jellegű legyen, szakmai közönségnek szól.

Másrészt a tételsorból két tételt kell húzni, egyet az alaptémák közül, és egyet a választott specializációjukból (idegtudomány, nyelv, vagy filozófia). 30 percük lesz a felkészülésre, és azután 15 perc lesz a tételek megvitatása a vizsgán. A tételsor szintén ezen a linken található.

Plágium

Plágium esetén a vonatkozó kurzusra elégtelen jegy jár.

Plágiumnak minősül egy mű, ha...

 • A szerző szó szerint vagy majdnem szó szerint vesz át néhány szónál hosszabb szövegrészeket idézőjel használata nélkül. Ez plágiumnak minősül akár megjelöli a forrást, akár nem.
 • A szerző átvesz táblázatot, ábrát vagy illusztrációt, de erre nincs engedélye vagy nem jelöli meg annak forrását.
 • A szerző átvesz szövegrészeket, saját szavaival átfogalmazza, de nem jelöli meg annak forrását.
 • A szerző idegen nyelvről lefordít szövegrészeket idézőjel nélkül. Ez attól függetlenül plágiumnak minősül, hogy megjelöli-e annak forrását.
 • A szerző idegen nyelvű szövegrészeket lefordít, átfogalmazza, de nem jelöli meg annak forrását.

További rendelkezések a témában a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában találhatóak. Ennek értelmében "Fegyelmi vétségnek minősül, amennyiben a hallgató – a felhasználásra vonatkozó szabályok megsértésével – szövegszerűen vagy alapvető tartalmi elemei tekintetében saját hallgatói műveként teljes egészében vagy jelentős részben idegen szerzői művet vagy idegen szerzői művek egybeszerkesztett változatát nyújtja be vagy adja elő" (BME TVSZ 135§ 2)

A plágium szoftverrekkel is ellenőrizhető pl.: